CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

CÔNG TYCỔ PHẦN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                      ---------------------                                                                         ----------------------------

           Số: 69/2017/TB-DNA                                                     TP. Vinh, ngày 01 tháng 11  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Cổ đông để tham dựĐại hội đồng cổ đông bất thường

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược –Vật tư Y tế Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ Antrân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc rà soát, bổ sung thông tin cổ đôngđể chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 tớiTrung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”), cụ thể như sau:

1.Tên chứng khoán:            Cổphiếu Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

2.Mãchứng khoán:             NTF

3.Sàngiao dịch:                  Đại chúng chưaniêm yết

4.Loại cổ phiếu:                  Cổphiếu phổ thông

5.Mệnh giá:                         10.000đồng/cổ phiếu

6.Thời gian tổ chức:            Ngày 12/12/2017

7.Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày22/11/2017

 

Trân trọng thông báo.

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 (Đã ký)

 Huỳnh Đào Lân