CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI DNA PHARMA

Trung tâm thương mại Dược - Mỹ Phẩm

 

Điện thoại : 0383.834.730

Email : tttm@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Thành Phố Vinh

 

Điện thoại : 0383.844.001

Email : thanhpho@dnapharma.com.vn

 Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

 

 Điện thoại : 04.38.642.971

Email : hanoi@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Anh Sơn

 

Điện thoại : 0383.872.858

Email : anhson@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Con Cuông

 

 Điện thoại : 0383.873.308

Email : concuong@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Diễn Châu

 

 Điện thoại : 0383.862.442

Email : dienchau@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Đô Lương

 

 Điện thoại : 0383.871.123

Email : doluong@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Hưng Nguyên

 

 Điện thoại : 0386.262.030

Email : hungnguyen@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Quỳ Châu

 

 Điện thoại : 0383.884.163

Email : quychau@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Kỳ Sơn

 

 Điện thoại : 0383.875.144

Email : kyson@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Nam Đàn

 

 Điện thoại : 0383.788.414

Email : namdan@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Nghi Lộc

 

 Điện thoại : 0383.861.338

Email : nghiloc@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Nghĩa Đàn

 

Điện thoại : 0383.881.435

Email : nghiadan@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Quế Phong

 

Điện thoại : 0383.885.193

Email : quephong@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Quỳnh Lưu

 

Điện thoại : 0383.864.674

Email : quynhluu@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Quỳ Hợp

 

Điện thoại : 0383. 883204

Email : quyhop@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Tân kỳ

 

Điện thoại : 0383.822.177

Email : tanky@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Thanh Chương

 

Điện thoại : 0383.823.754

Email : thanhchuong@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Tương Dương

 

Điện thoại : 0383.874.213

Email : tuongduong@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn

Chi nhánh Yên Thành

 

Điện thoại : 0383.863.166

Email : yenthanh@dnapharma.com.vn

Website : http://dnapharma.com.vn