CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An trân trọng Kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 với thông tin cụ thể như sau:

1.      Thời gian: 7h30 đến 12h ngày 27 tháng 4 năm 2017.

2.      Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dược – VTYT Nghệ An, số 16 – Nguyễn Thị Minh Khai – Tp.Vinh – Nghệ An.

3.      Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

      -          Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 phương hướng chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

-          Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

-          Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

      -          Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017, phương án trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

      -         Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty CP Dược – VTYT Nghệ An.

      Để thuận tiện cho công tác tổ chức Quí cổ đông vui lòng xác nhận dự họp (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) cho Công ty trước 16h ngày 24 tháng 04 năm 2017 theo một trong các cách sau:

+ Điện thoại xác nhận tham dự đại hội: 0982.560.818 (Gặp chị Nguyễn Thị Bích Đào).

+ Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm đến Công ty CP Dược – VTYT Nghệ An số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh - Nghệ An. Hoặc điện thoại theo số: 0238.3842941, Fax: 0238.3848720.

              Các tài liệu của Đại hội được cung cấp trên Website của Công ty:  http://dnapharma.com.vn.

·         Khi đến tham dự Đại hội kính đề nghị quí cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo các giấy tờ sau: (1) CMND/hộ chiếu/bản sao ĐKKD, (2) Thư mời họp, (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp được ủy quyền).

Kính mong Quí cổ đông tham dự để đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn !

                                                   

                                                                           TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                             Chủ tịch

 

                                                                                              (Đã Ký)

 

                                                                                 DSCKI.Huỳnh Đào Lân