CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

UBND TỈNH NGHỆ AN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 C.TY CP DƯỢC-VTYT NGHỆ AN                             Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

                 Số: 29/TB-HĐQT

                                                                                     TP Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

    THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

       Căn cứ Nghị quyết Đại  hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược-VTYT Nghệ An ngày 27 tháng 4 năm 2017.

       Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

       Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể như sau:

 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 10%/ năm (Công ty đã chi ứng 6 tháng 4%, nay tiếp tục chi trả 6%).

 2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 31 tháng 12 năm 2016.

 3. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 15 tháng 05 năm 2017 đến hết ngày 15 tháng 06 năm 2017.

 4. Hình thức chi trả: Cổ đông có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

 4.1. Chi trả bằng tiền mặt: tại phòng Tài chính kế toán của Công ty Cổ phần Dược – VTYT Nghệ An-16.Nguyễn Thị Minh Khai-TP.Vinh-Nghệ An.

       (Riêng đối với cổ đông hiện đang làm việc tại các đơn vị thành viên của Công ty CP Dược – VTYT Nghệ An giao cho phòng Tài chính kế toán xây dựng lịch chi trả cụ thể và thông báo đến từng đơn vị để chi trả và đối trừ vào công nợ nội bộ).

 4.2. Chi trả bằng hình thức chuyển khoản:

       - Cổ đông đăng ký thông tin về tài khoản của mình để nhận cổ tức và chuyển lại cho phòng Tài chính kế toán để tiến hành làm thủ tục chi trả.

       - Thời gian nhận phiếu thông tin từ ngày 10 tháng 05 năm 2017.

 4.3. Khấu trừ Thuế TNCN: Trước khi thanh toán cổ tức năm 2016 cho Quý cổ đông, Công ty CP Dược – VTYT Nghệ An sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% trên mức cổ tức thực hiện của năm 2016.

 4.4. Giấy tờ cần mang theo khi nhận tiền mặt hoặc đăng ký chuyển khoản cổ tức năm 2016:

       + Giấy Chứng minh nhân dân (bản chính) hoặc Hộ chiếu (bản chính).

       + Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính).

       + Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận tiền mặt thay).

       + Giấy đăng ký chuyển khoản.

       Công ty CP Dược – VTYT Nghệ An không chịu trách nhiệm về những sai sót trong thanh toán cổ tức do lỗi cung cấp thông tin của Quý cổ đông cho phòng TCKT.

 ·         Thông báo nhận cổ tức sẽ được gửi tới từng Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký trong sổ cổ đông, trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư gửi trực tiếp thì Thông báo này thay cho thư gửi Quý cổ đông tham khảo thông tin trên website của công ty.

 5. Để biết thêm thông tin quý cổ đông vui lòng liên hệ:

       Công ty Cổ phần Dược-Vật tư y tế Nghệ An

       Địa chỉ: 16.Nguyễn Thị Minh Khai-TP.Vinh-Nghệ An.

       Điện thoại : 0238.3842941 Fax: 02383848720

       Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Kế toán trưởng Công ty- ĐT.02383596149

            Trân trọng thông báo!                                                                                        TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                    Chủ tịch HĐQT

                                                                                      ( Đã ký )

                                                                                              DSCK1.Huỳnh Đào Lân