CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Dược VTYT Nghệ An

CÔNG TYCỔ PHẦN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                      ---------------------                                                                         ----------------------------

 

           Số: 67/NQ-HĐQT                                                     TP. Vinh, ngày 30 tháng 10  năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾNGHỆ AN

 

(V/v:Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An)

-Căncứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

-Căncứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướngdẫn thi hành có liên quan;

-Căncứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

-Căncứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm Quyết địnhsố 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán ViệtNam;

-Căncứ Nghị quyết HĐQT số 46/NQ-HĐQT ngày 04/08/2017 của CTCP Dược – Vật tư Y tếNghệ An;

-Căncứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/10/2017 của CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An; Nghịquyết HĐQT số 65/NQ-HĐQT  của CTCP Dược –Vật tư Y tế Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ

Điều1: Thông qua thayđổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 CTCP Dược – Vậttư Y tế Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An quyết định thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 CTCP Dược – Vật tư Y tếNghệ An, cụ thể :

-     Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

-     Mã chứng khoán: NTF

-     Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

-     Thời gian tổ chức: Ngày 12 tháng 12 năm 2017

Điều2: Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

-     Ngày đăng ký cuối cùng cũ: 15/09/2017

-     Ngày đăng ký cuối cùng mới: 22/11/2017

-     Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc vàcác phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghịquyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Nơi nhận

-     HĐQT

-     BKS

-     Lưu P. Hành chính

 

T/MHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦTỊCH

 (Đã ký)

Huỳnh Đào Lân