CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT NGHỆ AN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     16 - Minh Khai - TP.Vinh - Nghệ An                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số : 
   /NQ- DNA                                       Tp.Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

       ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011


Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần  Dược- Vật tư y tế Nghệ An.Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số:  133/2011/BB-ĐHĐCĐ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Nghệ An tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2011 tại Trung tâm Hội nghị  Khách sạn Giao tế - số 9- Hồ Tùng Mậu- Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An.

Với sự tham dự:  210 cổ đông.

Đại diện cho:      3.978.120 cổ phần (chiếm 99,453%)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010.

           Các chỉ tiêu cơ bản năm 2010:

TT

Các chỉ tiêu

Thực hiện

 

So KH

( tỷ lệ %)

1

Tổng Doanh thu.

267.777 triệu đồng

103

          Trong đó: Doanh thu sản xuất

53.390 triệu đồng

106

2

Lợi nhuận trước thuế

8.490.696.422 đồng

121

3

Chi phí thuế thu nhập

2.108.750.206 đồng

 

4

Lợi nhuận sau thuế

6.381.946.216 đồng

 

5

Thu nhập B/Q người LĐ

3,30 triệu đồng/ người/ tháng

130

6

Đầu tư tài chính

6.481.735.144 đồng

99,7

7

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

3.191(tăng 40% so năm 2009)

 

 

1.2. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011.

          a. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2011:

TT

Các chỉ tiêu

Thực hiện

1

Tổng Doanh thu.

260,0  tỷ đồng

Trong đó: Doanh thu sản xuất

65,0  tỷ đồng

2

Lợi nhuận trước thuế

 9,0 tỷ đồng

3

Thu nhập B/Q người LĐ

     3,5  triệu đồng/người/ tháng

4

Chi trả cổ tức

12% - 13% năm

5

Đầu tư tài chính

4,0 – 5,0 tỷ đồng

b. Các kế hoạch triển khai năm 2011.

-         Tiếp tục đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại Nhà máy GMP-WHO..

-         Triển khai đăng ký  3-5 sản phẩm mới; đưa vào sản xuất 10-15 SP đã có số đăng ký.

-         Mở Chi nhánh tại  thành phố Hồ Chí Minh.

-         Thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch HNX.

-         Nâng cấp, xây dựng 8-10 kho thuốc đạt tiêu chuẩn GDP tại chi nhánh trực thuộc.

-         Xây dựng 10-12 quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP.

-         Chuẩn bị hồ sơ, sửa chữa nâng cấp Nhà máy GMP-WHO để Bộ Y tế tái kiểm tra, cấp chứng  chỉ lần 3.

-         Lập hồ sơ dự án đầu tư nhà máy sản xuất thuốc nang mềm, Siro, thuốc nước và kem mỡ đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.

Tỷ lệ tán thành:    93,283 %/ tổng số phiếu biểu quyết

Điều 2: Thông qua Quyết định số: 111 /HĐQT ngày 08/04/2011 của Hội đồng quản trị

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Phong giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay

thế ông Nguyễn Đình Sáu xin từ chức.

Tỷ lệ tán thành:  74,074 %/ tổng số phiếu biểu quyết

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phân chia lợi nhuận, tổng

mức thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2010.

3.1.  Tổng lợi nhuận sau thuế:

a) Chi trả cổ tức:  24%/năm (4.800.000.000 đồng) chiếm 75,2% trên lợi nhuận sau thuế

b) Trích lập các quỹ:  1.581.946.216 đồng. Trong đó:

* Quỹ dự phòng tài chính:         50% (tương ứng với 790.973.108 đồng)

* Quỹ khen thưởng phúc lợi:     50% (tương ứng với 790.973.108 đồng).

c) Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 3% trên lợi nhuận: 191.040.000 đồng

Tỷ lệ tán thành:  97,692%/ tổng số phiếu biểu quyết

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, tổng mức thù lao Hội đồng quản

trị và ban Kiểm soát năm 2011.

4.1.  Trích lập quỹ phát triển sản xuất: 5% bổ sung vốn Điều lệ

4.2.  Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị: 2%

4.3.  Phần còn lại phân phối lợi nhuận như sau:

a) Chi trả cổ tức: 75% - 80%

b) Từ 20%- 25%  trích lập các quỹ. Gồm:

*  Dự phòng tài chính: 50%

*  Phúc lợi khen thưởng: 50%

c)  Tổng thù lao Hội đồng quản trị:  3%  lợi nhuận sau thuế

d)  Tổng thù lao Ban Kiểm soát:  0,6%  lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ tán thành: 98,756 %/ tổng số phiếu biểu quyết

Điều 5:  Thông quan báo cáo của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành: 98,812 %/ tổng số phiếu biểu quyết

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ.

6.1. Sửa khoản 1 Điều 6. Nay là:

Vốn Điều lệ của DNA PHARMA tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 40.000.000.000

VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng chẵn).

Tổng số vốn Điều lệ của DNA PHARMA được chia thành 4.000.000 cổ phần với mệnh giá

là 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng/ cổ phần).

6.2. Sửa đổi Điều 22 Mục 3 khoản f. Nay là:

Mục 3: Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung sau đây:

Khoản f:  Thời  hạn  phải gửi  về DNA PHARMA phiếu lấy  ý kiến là 30 ngày kể từ ngày

phiếu được gửi đi. Sau thời hạn trên nếu cổ đông không giử phiếu phản hồi thì được coi là

tán thành.

Tỷ lệ tán thành:   99,728%/ tổng số phiếu biểu quyết

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có trong danh sách công ty  kiểm

toán độc lập được chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm

toán báo cáo tài chính năm 2011.

Tỷ lệ tán thành:  99,730%/ tổng số phiếu biểu quyết

Điều 8:Thông qua kết quả bầu Ban Kiếm soát nhiệm kỳ 2008- 2013.

           Danh sách trúng cử: (Xếp theo A,B,C)

TT

Họ và tên

Số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết

1

Bà:  Nguyễn Thị Thu Hương

3.391.740

29,08%

2

Ông: Lê Xuân Hưng

3.093.740

26,53%

3

Ông: Hoàng Quang Tuyên

3.015.050

25,85%

 

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được lập và hoàn thành vào hồi 18 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2011 và được thông qua công khai trước Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông năm 2011 giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành.

 

 

                                                                    TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
                                                                                 CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                           (Đã ký)
                                                                           DSCKI.HUỲNH ĐÀO LÂN

 

Kính mời Quý cổ đông bấm vào dưới đây để tải các thông tin liên quan !