CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ  Y TẾ NGHỆ AN THÔNG BÁO

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VÀ KÍNH MỜI CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG TỚI DỰ KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

 

I-Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

     Thời gian họp:    08h ngày 08 tháng 4 năm 2010.

          Địa điểm : Hội trường gác 2, Trung tâm Hội nghị khách sạn Giao tế, Số 09-Đường Hồ Tùng Mậu-TP.Vinh-Tỉnh Nghệ An.

          Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 25 tháng 01 năm 2010). Cổ đông không thể đến dự đại hội thì uỷ quyền cho người khác tham dự, và việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Dược-Vật tư y tế Nghệ An).

   II- Nội dung đại hội :

          Đại hội sẽ trình bày, thảo luận và thông qua các nội dung sau:
-    Báo cáo của HĐQT về tình hình quản lý và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2009 và dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD năm 2010.
-    Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.
-    Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009.
-    Phương án phân chia lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010.
-    Báo cáo bổ sung sửa đổi điều lệ công ty.
-    Và các vấn đề liên quan khác.

 

III-Tài liệu phục vụ đại hội :

Chương trình họp và tài liệu liên quan đến các vấn đề thảo luận thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 sẽ được đăng trên :

Website : http://dnapharma.com.vn

Đồng thời sẽ gửi bằng hình thức thư bảo đảm tới địa chỉ của các cổ đông và phát cho các cổ đông đến dự đại hội.

 

IV- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội :

Để tiện cho ban tổ chức, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với bộ phận quản lý cổ đông của công ty trước 16h ngày 01 tháng 04 năm 2010.

              Điện thoại : (038)3848995  Fax : (038)3848720

              Email:         dna@dnapharma.com.vn   hoặc gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự theo địa chỉ: Bộ phận quản lý cổ đông công ty Cổ phần Dược-VTYT Nghệ An. Số 16-Nguyễn Thị Minh Khai-TP.Vinh-Nghệ An.

Khi đi dự đại hội, quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo thư mời, CMTND/hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

 

Trân trọng thông báo kính mời.

 

                                                                                   Chủ tịch HĐQT