Liên kết
ymsgr:sendim?auxeman
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 7/25/2018 8:26:14 AM
Nghị quyết Hội đồng quản trị
DNAPHARMA

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
 Quy chế nội bộ về quản trị - Công ty CP Dược Vật tư Y tế Nghệ An
 Chính sách quy định chung
 Chính sách bảo mật thông tin
 Thống báo V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2017 ( TB này thay cho TB trước)
 Thống báo V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2017
 Thông báo : V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2017
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
 Báo cáo của BKS trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018
 Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
 Sơ yếu lý lịch - Ứng cử viên tham gia vào HĐQT-BKS
 Tờ trình HĐQT : V/v thông qua chủ trương đầu tư thực hiện các dự án của Công ty - Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 27.04.2018
 Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018
 TỜ TRÌNH : V/v Thông qua quyết toán thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2018 - V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170