Liên kết
ymsgr:sendim?auxeman
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 4/26/2018 11:23:15 AM
TỜ TRÌNH : V/v Thông qua quyết toán thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2018 - V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
DNAPHARMA

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
 Đăng ký V/v chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán - Mã chứng khoán NTF
 Nghị quyết V/v Ban hành Sơ đồ tổ chức sữa đổi Công ty
 Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty
 DNA PHARMA sẽ xây dựng cụm nhà máy dược hiện đại tại Nghệ An
 DNA PHARMA sẽ xây dựng cụm nhà máy Dược hiện đại tại Nghệ An
 Bản cung cấp thông tin
 Nghị quyết ĐHĐCĐ - BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 Đơn từ nhiệm
 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Tập 2
 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Tập 1
 Báo cáo thường niên năm 2018
 Báo cáo tài chính năm 2018 - DNAPHARMA
 Thông báo V.v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 Nghị quyết HĐQT
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170