Liên kết
ymsgr:sendim?auxeman
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 12/8/2017 8:08:52 AM
DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
DNA PHARMA

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm2017

 

Kính gửi: Cổ đông

Địa chỉ:

Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu:       cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An trân trọng Kính mời quí cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2017 với thông tin như sau:

1.Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 12 năm2017.

2.Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dược Vật tư Y tế Nghệ An, số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp.Vinh - Nghệ An.

3.Đại hội sẽ trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dungsau:

-Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 09(chín) thành viên về 05(năm) thành viên, tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT.

-Tờ trình của HĐQT về việc bầu lại 03(ba) thành viên Ban kiểm soát.

-Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty CP Dược Vật tư Y tế Nghệ An để phù hợp với luật doanh nghiệp 2014 và văn bản hướng dẫn Chính phủ, BộTài chính.

-Tờ trình của HĐQT về việc cho phép Công ty CP Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội được nhận chuyển nhượng dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Công ty CP Dược Vật tư Y tế Nghệ An mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.

4.Quí cổ đông/ đại diện ủy quyền đến tham dự đại hội xuất trình các giấy tờ sau :

-CMND/hộ chiếu/bản sao ĐKKD.

-Thư mời tham dự đại hội.

-Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp được ủy quyền).

5.Đăng ký tham dự đại hội :

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Quí cổ đông vui lòng xác nhận dự họp (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) cho Công ty trước 16h ngày 13 tháng 12 năm 2017 theo một trong các cách sau:

-Điện thoại xác nhận tham dự đại hội: 0982.560.818 (Gặp chị Nguyễn Thị Bích Đào).

-Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm đến Công ty CP Dược Vật tư Y tế Nghệ An, số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh - Nghệ An. Hoặc điện thoại theo số: 0238.3842941, Fax: 0238.3848720.

Các tài liệu của Đại hội được cung cấp trên Website của Công ty:  http://dnapharma.com.vn.

Kính mong Quí cổ đông tham dự để đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn !

                                                                    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                             Chủ tịch

 

                                                                                              (Đã Ký)


                                                                                 DSCKI.Huỳnh Đào Lân

Tài liệu đínhkèm:

-Mẫu giấy ủy quyền

-Thư xác nhận tham dự

-Dự thảo điều lệ sửa đổi

-Chương trình đại hội                                                            

 

Ghi chú : Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổđông để tổ chức Đại hội là ngày 22/11/2017.


Bấm vào đây để tải tài liệu đại hội

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
 DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 DNA PHARMA - Các tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 10.04.2018
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 29.03.2018
 Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ đóng quỹ 28.02.2018
 Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng - Thông báo giao dịch cổ phiều
 Biên bản họp hội đòng cổ đông - Nghi quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
 Lý lịch Ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát - DNAPHARMA
 Lý lịch các Ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát - DNAPHARMA
 Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
 Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Dược VTYT Nghệ An
 Thông báo chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2017
 Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
 Nghị quyết - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170