Liên kết
ymsgr:sendim?auxeman
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 11/2/2017 2:19:03 PM
Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
DNAPHARMA

 30/10/2017            CÔNG TYCỔ PHẦN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ---------------------                                                                         ----------------------------

           Số: 69/2017/TB-DNA                                                     TP. Vinh, ngày 01 tháng 11  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Cổ đông để tham dựĐại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược –Vật tư Y tế Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ Antrân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc rà soát, bổ sung thông tin cổ đôngđể chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 tớiTrung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”), cụ thể như sau:

1.Tên chứng khoán:            Cổphiếu Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

2.Mãchứng khoán:             NTF

3.Sàngiao dịch:                  Đại chúng chưaniêm yết

4.Loại cổ phiếu:                  Cổphiếu phổ thông

5.Mệnh giá:                         10.000đồng/cổ phiếu

6.Thời gian tổ chức:            Ngày 12/12/2017

7.Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày22/11/2017

 

Trân trọng thông báo.

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 (Đã ký)

 

Huỳnh Đào Lân

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
 Thông báo V.v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 Nghị quyết HĐQT
 Nghị quyết HĐQT
 Nghị quyết Hội đồng quản trị
 Nghị quyết Hội đồng quản trị
 Quy chế nội bộ về quản trị - Công ty CP Dược Vật tư Y tế Nghệ An
 Chính sách quy định chung
 Chính sách bảo mật thông tin
 Thống báo V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2017 ( TB này thay cho TB trước)
 Thống báo V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2017
 Thông báo : V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2017
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
 Báo cáo của BKS trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018
 Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170