Liên kết
ymsgr:sendim?auxeman
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 11/2/2017 2:19:03 PM
Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
DNAPHARMA

 30/10/2017            CÔNG TYCỔ PHẦN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ---------------------                                                                         ----------------------------

           Số: 69/2017/TB-DNA                                                     TP. Vinh, ngày 01 tháng 11  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Cổ đông để tham dựĐại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược –Vật tư Y tế Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ Antrân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc rà soát, bổ sung thông tin cổ đôngđể chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 tớiTrung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”), cụ thể như sau:

1.Tên chứng khoán:            Cổphiếu Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

2.Mãchứng khoán:             NTF

3.Sàngiao dịch:                  Đại chúng chưaniêm yết

4.Loại cổ phiếu:                  Cổphiếu phổ thông

5.Mệnh giá:                         10.000đồng/cổ phiếu

6.Thời gian tổ chức:            Ngày 12/12/2017

7.Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày22/11/2017

 

Trân trọng thông báo.

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 (Đã ký)

 

Huỳnh Đào Lân

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
 Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019
 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
 Thông báo giày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
 QĐ V/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
 Đăng ký V/v chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán - Mã chứng khoán NTF
 Nghị quyết V/v Ban hành Sơ đồ tổ chức sữa đổi Công ty
 Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty
 DNA PHARMA sẽ xây dựng cụm nhà máy dược hiện đại tại Nghệ An
 DNA PHARMA sẽ xây dựng cụm nhà máy Dược hiện đại tại Nghệ An
 Bản cung cấp thông tin
 Nghị quyết ĐHĐCĐ - BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 Đơn từ nhiệm
 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Tập 2
 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Tập 1
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170