Liên kết
ymsgr:sendim?auxeman
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 11/2/2017 2:19:03 PM
Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
DNAPHARMA

 30/10/2017            CÔNG TYCỔ PHẦN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ---------------------                                                                         ----------------------------

           Số: 69/2017/TB-DNA                                                     TP. Vinh, ngày 01 tháng 11  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Cổ đông để tham dựĐại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược –Vật tư Y tế Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ Antrân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc rà soát, bổ sung thông tin cổ đôngđể chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 tớiTrung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”), cụ thể như sau:

1.Tên chứng khoán:            Cổphiếu Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

2.Mãchứng khoán:             NTF

3.Sàngiao dịch:                  Đại chúng chưaniêm yết

4.Loại cổ phiếu:                  Cổphiếu phổ thông

5.Mệnh giá:                         10.000đồng/cổ phiếu

6.Thời gian tổ chức:            Ngày 12/12/2017

7.Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày22/11/2017

 

Trân trọng thông báo.

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 (Đã ký)

 

Huỳnh Đào Lân

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
 Nghị quyết HĐQT V.v Thay đổi Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật
 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
 Thông báo V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
 Thông báo giao dịch cổ phiều của người nội bộ Công ty
 Báo cáo Danh sách cổ đông lớn 06 tháng năm 2019
 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 Bản cung cấp thông tin Phó Tổng Giám đốc Tài chính
 Nghị quyết HQĐQT V/v Nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 Nghị quyết của HĐQT V/v Nhân sự Phó Tổng Giám đốc
 Thông báo V.v chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông ( Thay thế TB cũ)
 Thông báo thay đổi người công bố thông tin và giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của công ty
 Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019
 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170