Liên kết
ymsgr:sendim?auxeman
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 11/2/2017 2:19:03 PM
Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
DNAPHARMA

 30/10/2017            CÔNG TYCỔ PHẦN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ---------------------                                                                         ----------------------------

           Số: 69/2017/TB-DNA                                                     TP. Vinh, ngày 01 tháng 11  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Cổ đông để tham dựĐại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược –Vật tư Y tế Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ Antrân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc rà soát, bổ sung thông tin cổ đôngđể chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 tớiTrung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”), cụ thể như sau:

1.Tên chứng khoán:            Cổphiếu Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

2.Mãchứng khoán:             NTF

3.Sàngiao dịch:                  Đại chúng chưaniêm yết

4.Loại cổ phiếu:                  Cổphiếu phổ thông

5.Mệnh giá:                         10.000đồng/cổ phiếu

6.Thời gian tổ chức:            Ngày 12/12/2017

7.Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày22/11/2017

 

Trân trọng thông báo.

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 (Đã ký)

 

Huỳnh Đào Lân

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
 DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 DNA PHARMA - Các tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 10.04.2018
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 29.03.2018
 Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ đóng quỹ 28.02.2018
 Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng - Thông báo giao dịch cổ phiều
 Biên bản họp hội đòng cổ đông - Nghi quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
 DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
 Lý lịch Ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát - DNAPHARMA
 Lý lịch các Ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát - DNAPHARMA
 Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Dược VTYT Nghệ An
 Thông báo chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2017
 Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
 Nghị quyết - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170