Liên kết
ymsgr:sendim?auxeman
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 8/8/2017 3:12:16 PM
Thông báo chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2017
DNAPHARMA

    UBND TỈNH NGHỆ AN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY CP DƯỢC-VTYT NGHỆ AN                             Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

      Số: 47/TB-HĐQT

                                                                                    TP.Vinh, ngày 08 tháng 08  năm 2017

                            

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 

  

      Căn cứ Nghị quyết Đại  hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược-VTYT Nghệ An ngày 27 tháng 4 năm 2017.

      Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

      Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An thông báo đến quý cổ đông về việc chi ứng trả cổ tức năm 2017 cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức 6 tháng năm 2017: 5%.

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 30 tháng 6 năm 2017.

3. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 10 tháng 8 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2017.

4. Hình thức chi trả: Cổ đông có thể lựa chọn một rong hai hình thức sau:

4.1. Chi trả bằng tiền mặt: tại phòng Tài chính kết oán của Công ty Cổ phần Dược – VTYT Nghệ An-16.Nguyễn Thị Minh Khai-TP.Vinh-Nghệ An.

      (Riêng đối với cổ đông hiện đang làm việc tại các đơn vị thành viên của Công ty CP Dược –VTYT Nghệ An giao cho phòng Tài chính kế toán xây dựng lịch chi trả cụ thể và thông báo đến từng đơn vị để chi trả và đối trừ vào công nợ nội bộ).

4.2. Chi trả bằng hình thức chuyển khoản:

      - Cổ đông đăng ký thông tin về tài khoản của mình để nhận cổ tức và chuyển lại cho phòng Tài chính kế toán để tiến hành làm thủ tục chi trả.

      - Thời gian nhận phiếu thông tin từ ngày 10 tháng 8 năm 2017.

4.3. Khấu trừ Thuế TNCN: Trước khi thanh toán cổ tức cho Quý cổ đông, Công ty CP Dược – VTYT Nghệ An sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% trên mức cổ tức được nhận.

4.4. Giấy tờ cần mang theo khi nhận tiền mặt hoặc đăng ký chuyển khoản cổ tức 6 tháng năm 2017:

      + Giấy Chứng minh nhân dân (bản chính) hoặc Hộ chiếu (bản chính).

      + Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận tiền mặt thay).

      + Giấy đăng ký chuyển khoản.

      Công ty CP Dược – VTYT Nghệ An không chịu trách nhiệm về những sai sót trong thanh toán cổ tức do lỗi cung cấp thông tin của Quý cổ đông cho phòng TCKT.

·Thông báo nhận cổ tức sẽ được gửi tới từng Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký trong sổ cổ đông,trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư gửi trực tiếp thì Thông báo này thay cho thư gửi Quý cổ đông tham khảo thông tin trên website của công ty.

5. Để biết thêm thông tin quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Công ty Cổ phần Dược-Vật tư y tế Nghệ An

      Địa chỉ:16.Nguyễn Thị Minh Khai-TP.Vinh-Nghệ An.

      Điện thoại : 0238.3842941 Fax: 0238.3848720

      Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Kế toán trưởng Công ty- ĐT.0982.945.589

      Trân trọng thông báo!

  

                                                                                                              TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                  Chủ tịch HĐQT

 

                                                                                                                                        ( đã ký )     

                                                                                                     DSCK1.Huỳnh Đào Lân

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
 Thông báo : V/v Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thương nhiên năm 2020
 Nghị quyết HĐQT V.v Thay đổi Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật
 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
 Thông báo V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
 Thông báo giao dịch cổ phiều của người nội bộ Công ty
 Báo cáo Danh sách cổ đông lớn 06 tháng năm 2019
 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 Bản cung cấp thông tin Phó Tổng Giám đốc Tài chính
 Nghị quyết HQĐQT V/v Nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 Nghị quyết của HĐQT V/v Nhân sự Phó Tổng Giám đốc
 Thông báo V.v chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông ( Thay thế TB cũ)
 Thông báo thay đổi người công bố thông tin và giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của công ty
 Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170